ثبت نام در سایت
صفحه اصلی
...........................................
درباره ما
...........................................
توانمندی ها
...........................................
محصولات
...........................................
ISEC - پروژه ها -Projects پروژه ها
...........................................
دانستنی ها
...........................................
تماس با ما
...........................................
لينك های مفيد
...........................................
سبد خرید
...........................................
استخدام
اخبار

ISEC - ايده‌پردازان شريف -Inovator Sharif Engineerin Company آرشيو اخبار

جستجو در سایت

عنوان : ارزيابي فني و اقتصادي روش هاي اوج سايي براي مقابله با حداکثر مصرف گاز تهران و شبيه سازی شبکه خطوط لوله پرفشار گاز شهری - امور تحقيق و توسعه شركت ملي گاز

هدف : هدف از اجراي اين طرح موارد زير بوده است: 1- ارزيابي ( شبيه‌سازي) خطوط انتقال پرفشار شهري (تهران) به منظور بررسي ظرفيت آن جهت انتقال گاز 2- بررسي روشهاي اوج‌سايي گاز 3- پيشنهاد راه حل و ارائه امكان سنجي فني و اقتصادي آن

محتوا :

گاز طبيعي يكي از نعمت‌هاي خداوند است كه در قرن گذشته، مزايا و كاربردهاي فراوان آن باعث جايگزيني آن به جاي نفت در بسياري از كاربردهاي بشر چه در بخش صنعت و چه در بخش خانگی شده است. گسترش شبكه گاز رساني شهري تهران و نيز رشد جمعيت آن در سالهاي اخير موجب افزايش ميزان مصرف گاز در شهر تهران خصوصاً در روزهاي سرد زمستان شده كه اين امر باعث كاهش فشار گاز و در مواقعي قطع گاز شده است. در اين تحقيق سعی شده تا علل اين مشکل بررسی شود و با مطالعه تجربه ديگر کشورها در اين زمينه, راه¬حلها و روشهای مقابله با اين مشکل مناسب برای شهر تهران بيان شود تا مديريت بتواند با نگاهی درست و مطمئن اقدامات صحيح و کارآمد را به انجام رساند. لازم به ذکر است شرکت ملی نفت از چندين سال قبل جهت حل چنين مشکلی اقدام به اجرای طرح ذخيره¬سازی زير زمينی گاز در سراجه قم نموده است که در اين تحقيق, لزوم و صحت اخذ چنين تصميمی پرداخته مورد بررسی قرار گرفت. اهميت برای صنعت گاز : تامين گاز شهر تهران به عنوان پايتخت کشور پهناور ايران که دارای دومين منابع گاز دنيا بوده و به ديگر کشورها گاز نيز صادر می¬نمايد, برای صنعت گاز کشور دارای اهميت فراوانی می¬باشد. عدم تامين کامل گاز شهر تهران در بهمن ماه سال 1379 به طور جدی مسئولين شرکت ملی گاز خصوصاً شرکت گاز تهران بزرگ را دچار مشکلات فراوانی از جمله پاسخگويي به مردم و نمايندگان مردم در مجلس نمود. روش کار جهت دستيابی به نتايج صحيح در اين تحقيق اقدامات زير انجام پذيرفت: الف- مطالعه در زمينه روشهای مختلف اوج¬سايي مصرف گاز مقدار گازي كه شركت¬های گاز شهری به مشتركين تحويل مي‌دهند با نوسانات ساعت به ساعت روزانه و فصلي متغير است. از طرف ديگر جهت حصول كمترين هزينه براي انتقال گاز طبيعي از حوزه‌هاي توليدي دوردست، بايستي خطوط لوله در تمام روزهاي سال با ظرفيت خود يا نزديك به آن مورد بهره‌برداري قرار گيرند. براي اينكه شرايط متضاد فوق با هم سازگار شوند، يك واحد توزيع گاز بايستي احتياجات اضافي خط لوله را در مواقع حداكثر مصرف از طريق مخازن كمكي گاز كه در محل استفاده يا نزديك آن قرار دارند تامين نمايد. اين عمل اصطلاحاً تامين حداكثر مصرف ناميده مي‌شود. روشهاي متداول تامين حداكثر مصرف گاز می¬باشند که عبارتند از: 1- ذخيره‌سازي گاز طبيعي در حفره‌ها يا غارهاي زيرزميني 2- مخازن سطحي يا زير سطحی ( مانند مخازن LNG و يا CNG) 3- مخلوط‌سازي گازمايع نفتي (LPG) با هوا اين طرحها به طور کامل از نظر فنی, اقتصادی, کاربرد بيشتر هر يک و نيز موارد اجرا شده در دنيا مورد بررسی قرار گرفت. ب- علل کاهش فشار و قطعی گاز در روزهای سرد سال با اخذ داده¬های مربوط به فشار پشت CGSها, خطوط لوله پر فشار شهری و شبيه¬سازی شبکه خطوط لوله Psi 250 گاز شهری با طول بيش از 700 کليومتر, دو دليل تشخيص داده¬شد که هر يک به تنهايي و يا هر دو با هم می¬توانند باعث ايجاد اين مشکل بشوند. دليل اول افت فشار در طول خطوط لوله اصلی گاز کشور پس از عبور از شهرها و کاهش حجم گاز می¬باشد. به طوری که به جای تامين فشار Psi 1000 در خط لوله¬، فشار گاز بعضاً تا Psi 200 در اين خط کاهش پيدا می¬کند. و دليل دوم عدم توانايي شبکه گاز در انتقال گاز (يا به عبارت ديگر در مکش گاز) از CGSها به نقاط مصرف می¬باشد. روزهای سرد سال که باعث ايجاد اوج مصرف گاز می¬شود، وجود اين دو دليل باعث ايجاد مشکل برای شهر تهران مي‌كنند. نتايج 1- ذخيره¬سازی گاز بصورت زيرزمينی و مخازن LNG بيشتر جهت اوج¬سايي فصلی مورد استفاده قرار می¬گيرد. اختلاف تقريباً بيش از 200 درصدی مصرف گاز در فصول سرد و گرم سال لزوم اوج¬سايي فصلی را انکار ناپذير می¬سازد. ذخيره¬سازی گاز بصورت زير زمينی از نظر هزينه به ميزان ذخيره¬سازی به طرح مخازن LNG برتری دارد. لذا طرح ذخيره¬سازی زيرزمينی گاز در سراجه قم لازم و هر چه سريعتر بايد به بهره¬برداری برسد تا دليل اول فوق¬الذکر در بند علل قطعی گاز برطرف شود. 2- برای برطرف کردن مشکل عدم توانايي شبکه گاز شهری در مکش گاز از CGSها که بيشتر در اوج مصرف ساعتی نمايان می¬شود, لازم است از طرحهای اوج¬سايي ساعتی يعنی مخلوط¬سازی LPG با هوا و يا ذخيره¬سازی گاز بصورت CNG بر حسب موقعيت مکانی و نيز امکان در اختيار داشتن LPG استفاده شود. ميزان کاستی گاز در اوج مصرف ساعتی و يا شرايط سرد آب و هوايي در تحقيق پيش¬بينی شده¬است. 3- در اين تحقيق ميزان مصرف گاز در سالهای آتی و ميزان حداکثر مکش شبکه گاز پر فشار شهری با در نظر گرفتن CGS پنجم پيش¬بينی شده¬است.

خصوصیات :

1- مظالعه روشهاي مختلف اوج سايي 2- شبيه‌سايي خطوط 250 psi شهري به كمك نرم‌افزار PipePhase

ليست كلي پروژه ها

آدرس: فلکه دوم صادقیه- خیابان ستارخان- بلوار شهدای صادقیه- کوچه عابدزاده- پلاک 20- زنگ دوم تلفن: 31- 44255230