اعضا

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره: علیرضا کاظم پور

علیرضا کاظم پور

مهرک محمودی

مدیر مهندسی


یاشار خلیقی

مهندس ارشد طراحی ایمنی فرایندی و آتش نشانی


محمد علی جعفری

مهندس ارشد برق


 

رابحه بحرینی

کدنویسی و توسعه نرم افزار

 

 


 

مهسا چاوشی

تولید محتوا و سیمولاتور ماشین آتش نشانی