جانمایی تاسیسات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

شرح دوره:

نحوه تخصیص فضاهای مناسب به واحدها و تجهیزات یکی از اصول مهم درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد. جانمایی مناسب علاوه بر آنکه باعث بهینه شدن هزینه های ساخت و نیز فعالیت های عملیاتی و تعمیراتی می گردد سبب ایمن شدن تاسیسات نیز خواهد شد. در این دوره، استانداردها و practice general های رایج در این صنعت معرفی و مورد بحث قرار گرفته و نیز جانمایی تاسیسات از لحاظ الزامات و ملاحظات مختلف بررسی می گردند.

هدف:

آشنایی با جانمایی مناسب واحدها و تجهیزات از لحاظ الزامات و ملاحظات مختلف

آنچه خواهید آموخت (نتایج دوره):
 • نحوه تخصیص فضاهای مناسب به واحدها و تجهیزات
 • جانمایی تاسیسات از لحاظ الزامات و ملاحظات
 • الزامات مربوط به آتش نشانی
 • راه های فرار و Rescue ,Evacuation ,Escap
سرفصلهای دوره:
 1. مقدمه
 2. استانداردها و practice general ها پر کاربرد
 3. اصول اولیه اختصاص فضای های مورد لزوم
 4. Potential Hazard
 5. تحلیل پیامد و فواصل ایمن بین واحدهای فرایندی
 6. ساختمان ها
 7. اصول جانمایی تجهیزات
  • ملاحظات فرایندی
  • ملاحظات اقتصادی
  • ملاحظات علمیاتی
  • ملاحظات تعمیراتی
  • ملاحظات ایمنی
  • فضاهای توسعه در اینده
  • PLOT LAYOUT RULES OF THUMB
 1. فواصل بین تجهیزات و ساختمان ها
 2. جانمایی بر اساس -190PR-E-IPS
  • جانمائی درواحدهای فرایندی
  • جانمائی لوله کشی
  • فاصله گذاری و جانمائی سرویس های جانبی
  • تأسیسات خارج از محوطه فرآیندی
  • Flare مشعل
  • تأسیسات تصفیه ضایعات
 1. الزامات مربوط به آتش نشانی
 2. راه های فرار و Rescue ,Evacuation ,Escap
مدت دوره:

16 ساعت

مخاطبان دوره :
 • مهندسین شاغل در صنایع نفت و گاز پتروشیمی در زمینه ایمنی