بررسی عوامل ایجاد ضایعات قیر در پالایشگاههای کشور و روشهای جلوگیری و بازیافت آن