پژوهش

توانمندیها
 • انجام پروژه های تحقیقاتی، امکان سنجی فنی/ اقتصادی، رفع تنگناهای فرآیندی، بهینه سازی فرایندی
 • استفاده مجدد و بازیافت اقتصادی و عملیاتی پساب ها
  • ممیزی کمی و کیفی آب
  • نقشه بالانس آب و پساب
  • تعیین مشخصات سیستم تصفیه بهینه
  • بررسی اقتصادی سیستم منتخب
  • تهیه اسناد فنی مناقصه
  • مشاور کارفرما در اجرای EPC طرح
 • اجرای امکانسنجی، مهندسی، مشاوره کارفرما در تدارکات، نصب و راه اندازی واحدهای تصفیه آب و پساب
  • ایستگاههای پمپاژ آب و پساب
  • انواع سیستم های آشغالگیری
  • انواع سیستم های متمرکز سپتیک
  • سیستم های جداسازی آب-روغنOWS
  • راکتورهای هوازی و بی هوازی
  • کلاریفایرها و مدیریت لجن برگشتی
  • مدیریت لجن های نفتی و بیولوژیک
  • اسمز معکوس (BWRO, SWRO, HERO)
  • بازیافت دورریز بلوکهای اسمز معکوس RO Reject Recovery
 • تبدیل سیستم های برجهای خنک کننده تر به انواع برجهای خنک کننده هیبرید و خشک – سیستم های هیبرید آب دریا
  • امکان سنجی فنی اقتصادی
  • تعیین مشخصات سیستم برج خنک کننده
  • بررسی اقتصادی سیستم منتخب
  • تهیه اسناد فنی مناقصه
  • تعیین سرمایه گذار و پیمانکار معتبر
  • نظارت بر اجرای EPC طرح
 • جلوگیری از انتخاب اشتباه تجهیزات و فرآیندها درصنایع جدید یا در حال احداث بمنظورکاهش مصرف آب، انرژی و مدیریت نشرگازهای آلاینده
تجربیات
 • ارزیابی علل قطعی گاز در روزهای سرد سال در شهر تهران و پیشنهاد راه حلهای مناسب برای جلوگیری از این امر -1382 تا 1383
 • تعیین شاخص های مصرف انرژی در صنایع نفت -1382
 • امکان سنجی بازیافت قیر ضایعاتی پالایشگاه های کشور-1382
 • مطالعه تطبیقی سیستم های تصفیه پساب پالایشگاه‌های کشور-1383
 • ارزیابی فنی و اقتصادی روش های اوج سایی برای مقابله با حداکثر مصرف گاز تهران-1383
 • شبیه سازی شبکه خطوط لوله پرفشار گاز شهری تهران- 1383
 •  مطالعه و امکان سنجی روش‌های تولید هیدروژن از آب دریا و امکان‌پذیری تولید آن روی شناور جهت تامین انرژی آن – 1384
 • کمینه نمودن هزینه­ های عملیاتی یک واحد پالایشگاه گاز با پارامترهای فرایندی و با لحاظ کلیه محدودیت‌ها – 1384
 • مطالعات طراحی پایه فرایند جذب گاز حاصل از احتراق و تولید – 1385
 • طراحی مفهومی راکتور تبدیل استیلن برای واحد VCM شرکت کیمیای پتروشیمی بندرامام – 1385
 • ارائه خدمات مهندسی در زمینه طراحی پایه و تفصیلی جهت تبدیل برج سینی دار C701 واحد VC شرکت کیمیا پتروشیمی بندرامام به نوع پرشده – 1385
 • شبیه سازی فرایندی پایا و دینامیک پالایشگاه گاز ایلام -1386
 • بهینه سازی اقتصادی به کمک پارامترهای فرآیندی در واحدهای نمونه پالایشگاه گاز-1386
 • بررسی علل و رفع برج جذب واحد بنفیلد آمونیاک پتروشیمی بجنورد -1386
 • امکان تحلیل مکانیسم عملکردی و طراحی لوله های مارپیچی طریق شبیه ­سازی دینامیکی سیال (CFD) – 1387
 • ارائه نقشه راه برای طرحهای پژوهشی شرکت انتقال گاز – 1389
 • بررسی علل فومینگ و ارائه راهکار جهت جلوگیری و رفع آن در برجهای جذب آمین -1390
 • شبیه‌سازی پایا و دینامیک واحدهای پالایشگاه گاز 2و3 مجتمع گاز پارس جنوبی جهت تولید -1390
 • بهینه سازی مصرف آب در سیستم برجهای خنک کننده شرکت پتروشیمی امیرکبیر– 1397

Research-site