امكان‌سنجی بازيافت و استفاده قير ضايعاتی پالايشگاه‌های كشور