تحلیل و طراحی لوله های مارپیچی و امکان ساخت و استفاده از آنها