آغاز تولید نرم افزار و شبیه ساز ماشین آتش نشانی Rosenbauer