تحلیل و ریشه یابی حوادث

تجربیات
  • انفجار در پتروشیمی پردیس – 1389
  • آتش سوزی واحد مخازن پتروشیمی خارک – 1389
  • آتش سوزی در واحد جداسازی پتروشیمی خارک – 1389
  • انفجار در واحد NF پتروشیمی بندرامام – 1390
  • انفجار در واحد میترینگ پتروشیمی بندرامام – 1391
  • برج 8001 و مخزن 2001 پتروشیمی بوعلی- 1396
  • آتش سوزی در واحد HD پتروشیمی بندر امام – 1396
  • پارگی مخزن آمونیاک در پتروشیمی پردیس – 1399
  • دررفتگی شیر درین واحد اوره در پتروشیمی پردیس – 1400
 •  

 

مستندسازی و تحلیل حوادث صنعت نفت شامل:

  • گاززدگی در تاسیسات نفتی لاوان فلات قاره – 1393
  • انفجار در پیت جمع آوری آبهای سطحی تاسیسات درود – 1394
  • آتش سوزی یکی از مخازن نفتی بهرگان – 1395
  • حادثه برخورد تانکر نفت کش به کوروش – 1397
  • حادثه سقوط هلیکوپتر در سکوی رسالت – 1397
  • پارگی مخزن آمین فقیر در تاسیسات فرآوری قشم – 1397
 •  

 

مستندسازی و تحلیل حوادث صنعت گاز شامل:

  • برق گرفتگی پالایشگاه اول گاز پارس جنوبی – 1393
  • آتش سوزی پالایشگاه پنجم گاز پارس جنوبی- 1394
  • انفجار در حوضچه شیر گاز- 1396
  • جابجایی غیر اصولی لوله های دپو شده – 1396