توانمندیها
 • تحلیل و ریشه یابی حوادث
 • طراحی و اجرای مانور دورمیزی
 • آموزش جامع اجزا و نحوه کار با ماشین آتش نشانی
 • بررسی عملکرد صحیح شبکه آب آتش نشانی و سیستم پمپ آب در زمان حادثه های Worst Case
 • ارزیابی عملکرد سیستم های اطفای حریق مطابق استانداردهای روز
 • بررسی عملکرد سیستم های اطفای حریق با استفاده از فوم شامل سیستم های فشار متعادل و اتمسفریک
 • طراحی سیستم های اطفای حریق با استفاده از عامل اطفای گازی شامل دی اکسید کربن، کلین اجنت، اف ام 200
 • انجام پروژه های اطفای حریق ویژه مانند سیستمهای Local Application
تجربیات
 • مستندسازی و تحلیل 7 حادثه صنعت پتروشیمی شامل:
 • انفجار در پتروشیمی پردیس – 1389
 • آتش سوزی واحد مخازن پتروشیمی خارک – 1389
 • آتش سوزی در واحد جداسازی پتروشیمی خارک – 1389
 • انفجار در واحد NF پتروشیمی بندرامام – 1390
 • انفجار در واحد میترینگ پتروشیمی بندرامام – 1391
 • برج 8001 و مخزن 2001 پتروشیمی بوعلی- 1396
 • آتش سوزی در واحد HD پتروشیمی بندر امام – 1396
 • پارگی مخزن آمونیاک در پتروشیمی پردیس – 1399
 • دررفتگی شیر درین واحد اوره در پتروشیمی پردیس – 1400

مستندسازی و تحلیل حوادث صنعت نفت شامل:

 • گاززدگی در تاسیسات نفتی لاوان فلات قاره – 1393
 • انفجار در پیت جمع آوری آبهای سطحی تاسیسات درود – 1394
 • آتش سوزی یکی از مخازن نفتی بهرگان – 1395
 • حادثه برخورد تانکر نفت کش به کوروش – 1397
 • حادثه سقوط هلیکوپتر در سکوی رسالت – 1397
 • پارگی مخزن آمین فقیر در تاسیسات فرآوری قشم – 1397


مستندسازی و تحلیل حوادث صنعت گاز شامل:

 • برق گرفتگی پالایشگاه اول گاز پارس جنوبی – 1393
 • آتش سوزی پالایشگاه پنجم گاز پارس جنوبی- 1394
 • انفجار در حوضچه شیر گاز- 1396
 • جابجایی غیر اصولی لوله های دپو شده – 1396
 • آموزش ماشین های آتش نشانی بندرامام به کمک سیمولاتور – 1394
 • انجام مطالعه پتروشیمی بندر امام به همراه مدلسازی شبکه آب آتش نشانی مجتمع – 1397
 • آموزش ماشین آتش نشانی ایوان پتروشیمی پردیس به کمک سیمولاتور – 1397
 • مطالعه ظرفیت شبکه آب آتش نشانی پتروشیمی بوعلی – 1397
 • آموزش خودروی آتش نشانی پامپر و تلبوم پتروشیمی بندرامام – 1399
 • برگزاری مانور دورمیزی در پتروشیمی کارون – 1399
 • آموزش ماشین ایوان پتروشیمی کارون به کمک سیمولاتور – 1399
 • آموزش ماشین روزن باور شرکت فجر انرژی خلیج فارس با سیمولاتور – 1399

کتاب های منتشر شده:

 • ایمنی در صنایع تصفیه آب و فاضلاب – 1392
 • آشنایی با ماشین آتش نشانی ایوان – 1397
 • آشنایی با ماشین آتش نشانی پامپر و تلبوم – 1398

Accident-site