تکثیر انیمیشن تحلیلی نشت گاز از شیر تخلیه معیوب واحد اوره