تکثیر تجهیزات فرایندی، برقی و درس آموخته هایی از حوادث صنعت نفت بر روی فلش مموری به سفارش شرکت پتروشیمی تبریز