تکمیل و تحویل نرم‌افزار و کتاب ماشین های ایوان بندرامام