فیلم و انیمیشن معرفی فرایند یک واحد
  • فیلم و انیمیشن فرایند تصفیه‌ خانه شماره یک
  • انیمیشن فرایند تصفیه‌خانه شماره دو 

    •  انیمیشن مراحل ساخت یک ساختمان

  •  
  • آشنایی با فرایند واحدهای صنایع پتروشیمی
  • آشنایی با ایستگاه سوخت رسانی CNG
  • آشنایی با فرایند سوخت رسانی هواپیمایی