توانمندیها
 • فیلم معرفی مجتمع/ واحد صنعتی
 • آموزش تجهیزات خاص و یا واحدهای عملیاتی/صنعتی با فیلم و انیمیشن 2 و 3 بعدی
 • تولید مالتی مدیای آموزش نرم افزارهای تخصصی
تجربیات
 • تجهیزات فرایندی شامل 12 آیتم تجهیز به مدت 23 ساعت – از سال 1384
 • تجهیزات برقی شامل 20 آیتم به مدت 22 ساعت – از سال 1384
 • آموزش عملیات سوخت رسانی هواپیمایی – 1388
 • آشنایی با نرم افزارwincc مقدماتی و پیشرفته – 1388
 • آشنایی با نرم افزار ای تپ – 1388
 • نرم افزار آموزش ایمنی برای بهره برداری – 1389
 • نرم افزار آموزش مجوز کار سرد، گرم و ورود به فضای بسته شرکت ملی صنایع پتروشیمی – 1389
 • آشنایی با صنایع پتروشیمی – 1390
 • کلیپ پیدایش نفت – 1390
 • انیمیشن تصفیه‌ خانه آب جاجرم و مراحل ساخت صنعتی ساختمان – 1390
 • فیلم و انیمیشن فرایند تصفیه‌ خانه شماره یک (جلالیه) تهران – 1392
 • انیمیشن فرایند تصفیه‌خانه شماره دو (کن) تهران – 1393
 • آشنایی با خودروهای آتش نشانی اوکاس، اسکانیا و ایوان شرکت پتروشیمی بندر امام – 1395
 • آشنایی با ایستگاههای سی ان جی – 1396
 • ایمنی برای بازدیدکنندگان شرکت ملی گاز ایران– 1396
 • آشنایی با نرم افزار فست برای شرکت ملی گاز ایران – 1396
 • آشنایی با خودروی آتش نشانی ایوان پتروشیمی پردیس – 1397
 • فیلم ایمنی برای بازدیدکننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا – 1397
 • آشنایی با مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا – 1397
 • فیلم و انیمیشن آموزشی خودروی آتش نشانی پامپر و تلبوم شرکت پتروشیمی بندرامام – 1398
 • آشنایی با نرم افزار فست – 1398
 • آشنایی با خودروی آتش نشانی روزن باورشرکت فجر انرژی خلیج فارس – 1399
 • ایمنی برای بازدیدکننده شرکت پتروشیمی پردیس – 1400
Animation-site