فیلم و انیمیشن آموزش ماشین آتش نشانی

  • آشنایی با خودروهای آتش نشانی اوکاس، اسکانیا و ایوان شرکت پتروشیمی بندر امام

 •  

  • آشنایی با خودروی آتش نشانی ایوان پتروشیمی پردیس

 •  

  • فیلم و انیمیشن آموزشی خودروی آتش نشانی پامپر و تلبوم شرکت پتروشیمی بندرامام

 •  

  • آشنایی با خودروی آتش نشانی روزن باور شرکت فجر انرژی خلیج فارس

 •