پروانه فعالیت موسسه سینمایی

این گواهینامه در سال 1401 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد صادر شده است.

مجوز انتشارات ایده پردازان شریف

مجوز انتشارات ایده پردازان شریف

مجوز نشر دیجیتال

مجوز نشر دیجیتال

گواهینامه های ارزیابی فنی تولیدات شرکت

گواهینامه های تایید فنی نرم افزار توسط سازمان برنامه و بودجه پس از ارزیابی های فنی صادر شده است.