تکثیر درس آموخته هایی از حوادث صنعت نفت بر روی فلش مموری