تولید و اجرای شبیه ساز آموزشی (OTS) واحد صنعتی دی متیل اتر(DME)