سرکابل، سرکابل_فشار_متوسط، مفصل_حرارتی، مفصل_فشار _متوسط