کابین_راننده، پمپ_آب، مخزن_آب، پنل_راننده، پنل_شاگرد، پنل_پودر،