محمد

4 تیر 1399
Hello world!
[…]
27 خرداد 1398
روشهای مکان یابی خطا در کابل ها
روشهای مکان یابی خطا در کابلها
[…]
27 خرداد 1398
طراحی يك Flowsheet فرآيندی
طراحی یک Flowsheet فرآیندی
27 خرداد 1398
روشهای برداشت از مخازن نفت
روشهای برداشت از مخازن نفت
[…]
27 خرداد 1398
دسته بندی خلا
دسته بندی خلاها
[…]
27 خرداد 1398
Evaporator HandBook
[…]
23 خرداد 1398
PLC
مقدمه ای در مورد مفاهیم اولیه PLC
[…]